SpaceX

SpaceX

Beixi XuBeixi Xu

SpaceX is Sending More Iridium Communications Satellites to Replace Old Network

SpaceX sent 10 Iridium Communications satellites to orbit to build up NEXT constellation network
views
SpaceX is Sending More Iridium Communications Satellites to Replace Old Network